3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content
}

{{headerTitle}}

{{headerSubTitle}}

การสอบถาม

โปรดป้อนตัวค้นหาบันทึกของคุณเพื่อดึงข้อมูลการจองของคุณ

ข้อมูลการจอง

ข้อผิดพลาด葡京影视โปรดป้อนนามสกุล

ข้อผิดพลาด:โปรดป้อนนามสกุลที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดโปรดป้อนชื่อ

ข้อผิดพลาด:โปรดป้อนชื่อที่ถูกต้อง.

ข้อผิดพลาด葡京影视โปรดป้อนตัวค้นหาบันทึก

ข้อผิดพลาด葡京影视โปรดป้อนตัวค้นหาบันทึก 6 หลักของคุณ.

ข้อผิดพลาด โปรดยืนยันว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงในการใช้งานแล้ว

หมายเหตุ

 1. การแก้ไขข้อมูลจอง หรือ การออกบัตรโดยสารใหม่ ผ่านทางออนไลน์ทำได้เฉพาะบัตรโดยสารที่ออกผ่านทางเว็บไซต์ China Airlines เท่านั้น หมายเหตุ บัตรโดยสารที่ออกผ่านทางออนไลน์ที่มีสภาพดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถนำมาใช้ได้
  • บัตรโดยสารที่อัพเกรดหรือรางวัลบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์สะสม
  • การเดินทางแบบหลายเมือง
  • การจองบริการที่มีเสริมแบบคิดค่าใช้จ่าย (เช่น การชำระล่วงค่าสัมภาระล่วงหน้า และอื่นๆ)
  • ข้อมูลการจองที่ได้ผ่านการแก้ไขแล้ว โดยศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานสาขา
  • การยืนยันการชำระด้วยบัตรเครดิตไม่สมบูรณ์
 2. ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับเปลี่ยนวันที่และเวลาของเที่ยวบินเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานสาขา
 3. หมายเหตุ ผู้โดยสารทุกท่านที่อยู่ในรหัสจองเดียวกัน หากมีการแก้ไขการจองหรือว่าออกบัตรโดยสารใหม่ จะถูกปรับเปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมด
 4. ค่าโดยสารจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าโดยสารนั้นๆ เมื่อคุณเปลี่ยนเที่ยวบิน จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างค่าบัตรโดยสารและค่าบริการอื่นๆ หากยังคงเหลือมูลค่าอยู่ เราจะคืนเงินให้ตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารนั้นๆ
 5. หากมีการเลือบริการพิเศษ (รวมถึง ประเภทของอาหารพิเศษ ที่นั่ง เก้าอี้รถเข็น...และอื่นๆ) บนเที่ยวบินเดิมของคุณ โปรดเลือกบริการเหล่านั้นใหม่อีกครั้ง หลังจากคุณปรับเปลี่ยนเที่ยวบินของคุณเรียบร้อยแล้ว หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา
 6. เราขอให้ผู้โดยสารใช้บัตรเครดิตใบเดียวกับที่ใช้ในการซื้อครั้งแรก ในกรณีที่คุณใช้บัตรเครดิตใบอื่นในการชำระเงิน โปรดแสดงบัตรเครดิตใบดังกล่าวในตอนเช็คอิน หรือ ทำการยืนยันการชำระด้วยบัตรเครดิตให้เสร็จเรียบร้อย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 7. เมื่อคุณเปลี่ยนการสำรองที่นั่งแบบออนไลน์แล้ว โปรดไปยังสำนักสาขาของ CI เพื่อคืนตั๋วของคุณ