3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระที่ไว้ในห้องโดยสาร

สัมภาระในห้องโดยสาร (CBBG)

 • ผู้โดยสารสามารถซื้อและจองที่นั่งเพื่อขนส่งสัมภาระในห้องโดยสารที่มีขนาดเกินได้; โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรี รูปปั้น สิ่งของมีค่า และ/หรือวัตถุที่แตกหักได้ง่าย สำหรับการเตรียมการและการขนส่งที่จำเป็น โปรดร้องขอ CBBG บนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย CI/AE ผ่านฝ่ายขายหรือแผนกสำรองที่นั่งของเราโดยตรงอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินจะออกเดินทาง และควรได้รับการยืนยันก่อนล่วงหน้า สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่ถือว่าเป็น CBBG หลังจากขึ้นเครื่องแล้ว มีเพียงเครื่องดนตรีเท่านั้นที่สามารถนำไปวางไว้บนพื้นได้ หากเครื่องดนตรีบนพื้นมีขนาดเกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง จะถือว่าเป็นสัมภาระเช็คอินแทน CBBG CBBG ต้องมีการบรรจุอย่างเหมาะสมโดยผู้โดยสารเอง; วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เป็นแก้ว และหากเป็นเครื่องดนตรี ควรติดตั้งด้ามจับสำหรับหิ้วเอาไว้ด้านนอกเพื่อใช้สำหรับขนย้ายและจัดเก็บ

 • สัมภาระในห้องโดยสารที่ “จัดเก็บอย่างเหมาะสม”
  • ต้องไม่ลื่นหลุดได้ง่ายหลังจากบรรจุแล้ว
  • ต้องไม่กีดขวางอุปกรณ์ฉุกเฉิน
  • ต้องไม่กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
  • ต้องไม่กีดขวางเส้นทางอพยพฉุกเฉิน
  • ต้องไม่บังผู้โดยสารในการดูการสาธิตเกี่ยวกับความปลอดภัย

 • เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกิน
  เมื่อความสูงหรือความกว้างของเครื่องดนตรี CBBG เกินขีดจำกัดของที่นั่ง จะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกิน ซึ่งไม่ควรนำไปวางไว้ใต้ที่นั่ง และควรได้รับการ “จัดเก็บอย่างเหมาะสม” บนพื้นและพิงกับที่นั่งของผู้โดยสาร 

 • ที่ว่างสำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินสำหรับวางบนพื้นซึ่งถือเป็น CBBG ให้ดูตารางด้านล่าง
  • CBBG ต้องไม่กีดขวางทางอพยพฉุกเฉิน
  • สามารถวางไว้บนพื้นของชุดที่นั่งริมหน้าต่างซึ่งอยู่ในแถวหน้าในส่วนด้านหน้า/ด้านหลังของที่กั้น โดยเริ่มวางจากด้านหน้าต่างก่อน
  • สามารถวางไว้บนพื้นของที่นั่งตรงกลางของแถวสุดท้ายของชั้นประหยัดในเครื่องบินที่มีทางเดินสองทาง ในสภาพดังกล่าว ชุดที่นั่งเดียวกันตรงกลางจะต้องไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่

 • น้ำหนักสูงสุดสำหรับ CBBG คือ 75 กก.
 • ตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับ CBBG ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง ให้ดูตารางด้านล่าง
 • B777: ความลึกของ CBBG ต้องมีขนาดถึง 30 ซม. เพื่อให้ล็อคเข้ากับที่นั่งได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบถุงลมนิรภัยในชั้นธุรกิจ
 • ที่นั่ง B777/A350 ในชั้นประหยัดพรีเมียมไม่สามารถมี CBBG ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางอุปกรณ์
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องนั่งในที่นั่งที่อยู่ชิดกันเพื่อดูแล CBBG
 • อนุญาตให้ใช้ที่นั่ง 1 ที่ในการวาง CBBG ที่แพ็คเป็นอย่างดีได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น; ใน Y/CL หากความกว้างของ CBBG มีขนาดเกินกว่าความกว้างของที่นั่ง ผู้โดยสารอาจต้องจ่ายค่าที่นั่งโดยสารสองที่สำหรับจัดเก็บสัมภาระ
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อม CBBG จำเป็นต้องดำเนินการบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนผู้โดยสารท่านอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าได้โหลด CBBG อย่างเหมาะสมและปลอดภัยดีแล้ว
 • หากไม่สามารถจัดเก็บ CBBG ได้อย่างเหมาะสมและจำเป็นต้องถือไว้เช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอิน
 • เราไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนที่นั่งสำหรับทั้งผู้โดยสารและ CBBG และต้องไม่คลายหรือขยับเข็มขัดนิรภัยเสริมสำหรับล็อค CBBG ออก
 • ตามหลักแล้ว ผู้โดยสารควรนำ CBBG ติดตัวไปด้วยหลังจากลงจากเครื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ “สัมภาระถือขึ้นเครื่อง” และ CBBG ต้องได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมหลังจากที่ผู้โดยสารกลับขึ้นเครื่องบินใหม่อีกครั้ง

ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง

ที่ว่างสำหรับ CBBG ที่วางบนที่นั่ง
ประเภทของเครื่องบิน (A/C)หมายเลขที่นั่ง TLหมายเลขที่นั่งขนาดจำกัดของที่นั่ง (เซนติเมตร)
B7773210ADGK, 16ADGK, 20ADGK, 23AK38 x 42 x 75
53JK, 54AC, 54DEFG, 61EF, 72AC, 72HK, 72DEFG38 x 42 x 75
B74C*461AK, 5DG55 x 45 x 70
6ABJK, 11AK, 17ADEFK, 19DEF46 x 46 x 75
28AB, 29JK, 30DEFG, 37DEFG, 46ABJK, 46DEFG, 51DEFG, 63DEFG38 x 42 x 75
B74C461AK, 5DG55 x 45 x 70
6ABJK, 11AK, 17ADEFK, 19DEF48 x 48 x 72
28AB, 29JK, 30DEFG, 36DEFG, 46ABJK, 46DEFG , 51DEFG, 63DEFG38 x 42 x 76
B738
B738*
141ABJK,2AK48 x 48 x 80
6ABJK, 31ABJK42 x 42 x 70
B738A141ABJK 2AK48 x 48 x 80
6ABJK, 31JK, 32AB42 x 42 x 70
A3503210ADGK, 18ADGK38 x 42 x 75
40ABDEGJK, 52ABDEGJK 60DEG, 74AB, 75DEGJK38 x 42 x 75
A330311ABDGJK, 6ADGK48 x 47 x 80
8DEFG, 25AB, 26DEFGJK, 27DEFG, 41AB42 x 42 x 76
44DEG40 x 42 x 76
A33A311ABDGJK, 5ADGK48 x 48 x 76
8DEFG, 25AB, 26DEFGJK, 27DEFG, 41AB42 x 42 x 76
44DEG40 x 42 x 76
*คือที่นั่งที่มีการจัดการต่างจากที่นั่งอื่น

ที่ว่างสำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าที่จะวางบนพื้นซึ่งถือเป็น CBBG

ที่ว่างสำหรับเครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าที่จะวางบนพื้นซึ่งถือเป็น CBBG
ประเภทเครื่องบิน (A/C)หมายเลขที่นั่ง TLหมายเลขที่นั่งขนาดจำกัดของพื้น (เซนติเมตร)
B7772410AK, 16AK, 20AK, 23AK58 x 38 x 145
30AK, 36A, 37K48 x 28 x 145
53JK, 54AC, 72AC, 72HK, 72DEFG48 x 28 x 145
B74C*221AK55 x 50 x 145
6ABJK48 x 70 x 145
11AK48 x 60 x 145
17AK48 x 85 x 145
28AB, 29JK45 x 45 x 145
46ABJK, 63DEFG45 x 28 x 145
B74C221AK55 x 40 x 145
6ABJK, 11AK48 x 70 x 145
17AK48 x 60 x 145
28AB45 x 40 x 145
29JK45 x 48 x 145
46ABJK, 63DEFG45 x 28 x 145
B738
B738*
141ABJK48 x 60 x 145
2AK48 x 35 x 145
6ABJK42 x 60 x 145
31ABJK42 x 25 x 145
B738A141ABJK48 x 60 x 145
2AK48 x 35 x 145
6ABJK42 x 60 x 145
31JK, 32AB42 x 25 x 145
A3501710AK, 18AK58 x 38 x 145
31AK, 34AK48 x 28 x 145
40AK, 52AK, 74A, 75DEGK48 x 28 x 145
A330151ABJK50 x 84 x 145
6AK50 x 40 x 145
25AB, 26JK45 x 30 x 145
41AB, 44DEG45 x 26 x 145
A33A151ABJK48 x 90 x 145
5AK48 x 60 x 145
25AB, 26JK, 41AB, 44DEG42 x 25 x 145
*คือที่นั่งที่มีการจัดการต่างจากที่นั่งอื่น