3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่า

 • ข้อกำหนดสำหรับวีซ่านั้นได้ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นทางการของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีการปรับเปลี่ยนสำหรับในหลายๆ กรณี ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศและภูมิภาคต่างๆ อาจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของวีซ่าที่แตกต่างกันไปสำหรับบุคคลแต่ละสัญชาติเมื่อมีการออกวีซ่าสำหรับออก/เข้าและเดินทางผ่าน ข้อมูลวีซ่าดังต่อไปนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ก่อนทำการซื้อตั๋วโดยสารและเดินทาง ผู้โดยสารจะต้อง:

  1. ปรึกษากับสถาบันและตัวแทนที่เป็นผู้ออกกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับศุลกากร ตัวแทนและสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับทุกประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจและยืนยันถึงบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ของประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการเดินทาง เกี่ยวกับข้อกำหนดของวีซ่าและเอกสารอื่นๆ
  2. สำหรับข้อมูลเอกสาร ข้อกำหนดของตัวแทนและสถาบันของรัฐบาลที่กล่าวไว้ข้างต้นจะมีผลสูงสุด


  โปรดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณได้รับจากตัวแทนและสถาบันของรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการเดินทางที่ราบรื่น

 • หากคุณฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของท้องถิ่นในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่สามารถเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องได้ จะเป็นผลให้คุณไม่สามารถขึ้นเครื่อง เดินทางผ่าน หรือถูกปฏิเสธการเข้า/ออก หรือส่งตัวกลับประเทศ เนื่องจากคุณถูกหยุดโดยองค์กรรัฐบาล ตัวแทน สถาบัน ศุลกากร หรือสถาบัน ตัวแทน หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาง China Airlines จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในความรับผิดชอบและความสูญเสียนั้นๆ

1. ผู้โดยสารขาออกที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไต้หวัน (ROC)

 • ข้อมูลการยื่นขอวีซ่า

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลการยื่นขอวีซ่าและข้อมูลท้องถิ่นของประเทศอื่นได้บนเว็บไซต์ของสำนักกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คุณสามารถเลือกประเทศปลายทางและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์

 • ประเทศที่มีนโยบายผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่า หรือ วีซ่าเมื่อเดินทางถึง

  ประเทศ รวมถึง สหภาพยุโรป แคนาดา และสหราชอาณาจักร ให้สิทธิ์พิเศษการยกเว้นวีซ่ากับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของ ROC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษการยกเว้นวีซ่าและวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงบนเว็บไซต์ของสำนักกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของ ROC สามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า สำหรับการบังคับใช้ของโครงการยกเว้นวีซ่าและรายละเอียด โปรดดูที่ส่วน โครงการยกเว้นวีซ่าสหรัฐอเมริกา บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ และคำอธิบายของ โครงการยกเว้นวีซ่า บนเว็บไซต์ของสถาบันอเมริกันในไต้หวัน

2. การเข้าเมืองของประเทศไต้หวัน (ROC)

 • ชาวต่างชาติ (ไม่รวมผู้ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง มาเก๊า และ ประเทศจีน) สามารถตรวจสอบวีซ่าขาเข้าและผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าบนเว็บไซต์ของสำนักกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าเมืองไปยังไต้หวัน

 • ผู้อยู่อาศัยที่เกินในฮ่องกง หรือ มาเก๊า และผู้ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และมาเก๊า ที่เกิดในประเทศจีน และเคยไปไต้หวัน:
  1. วีซ่าออนไลน์ฟรี: คุณสามารถเลือก “แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับขออนุญาตเข้าประเทศไต้หวันสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊าบนเว็บไซต์ของสำนักกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และพิมพ์ด้วยตนเอง โปรดอ่านใบประกาศอย่างละเอียด
  2. วีซ่าเมื่อเดินทางถึง: คุณสามารถยื่นขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติที่สนามบิน หรือท่าเรือที่เดินทางมาถึง
  3. ผู้ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊าที่เกิดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเดินทางไปยังไต้หวันเป็นครั้งแรกจะต้องสมัครกับ Chung Hwa Travel Service โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือน โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวสำหรับเวลาที่แน่นอน และโปรดสละเวลาให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการ

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน
  1. สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติสำหรับข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเข้าไปยังไต้หวัน
  2. คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าสู่ไต้หวันสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหากคุณต้องการเข้า/ออกไปยัง/จากไต้หวัน

3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนที่แวะพักในไต้หวัน

 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่ถูกต้องทุกฉบับ ประกอบไปด้วยเอกสารหลายฉบับที่ถูกต้องแต่ไม่จำกัด (เช่น หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในไต้หวัน, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในแผ่นดินใหญ่, ใบอนุญาตเข้าเมืองไต้หวันและใบอนุญาตออกนอกเมือง หรือเอกสารที่ถูกต้องอื่นๆ ที่ต้องการเนื่องด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายตามข้อกำหนดของตัวแทน สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง) วีซ่าเดินทางผ่าน และเอกสารอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับสถาบัน/ตัวแทนที่เป็นผู้ออกกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางของคุณ เช่นเดียวกับกรมศุลกากร และตัวแทนและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเอกสารที่ถูกต้องซึ่งคุณต้องการใช้ในการเดินทางของคุณ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของสถาบันและตัวแทนดังกล่าวสำหรับข้อมูลและการยืนยัน
 • เที่ยวบินของเราที่ไปยังและมาจากโอ๊กแลนด์และไครสต์เชิร์ช จะมีการแวะพักในออสเตรเลีย (ซิดนีย์ บริสเบน หรือเมลเบิร์น) ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนควรขอรับวีซ่าการแวะพักที่ออสเตรเลียก่อนเดินทางไปยังโอ๊กแลนด์และไครสต์เชิร์ช สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานในต่างประเทศอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด

4. ประกาศพิเศษ

 • สหรัฐอเมริกาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุมัติการเดินทาง สำหรับแบบฟอร์มแบบออนไลน์ ผู้เดินทางภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่า (VWP) ไปยังสหรัฐอเมริกาต้องกรอกแบบฟอร์มบน ให้สมบูรณ์ก่อนออกเดินทาง

 • ประกาศสำหรับ eTA แคนาดา:
  ผู้โดยสารที่ไม่ต้องใช้ eTA:
  1. ผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา/ผู้ที่อยู่อาศัยในแคนาดา/ผู้โดยสารที่ได้สัญชาติแคนาดาถาวร/ผู้โดยสารที่มีเอกสารเดินทางสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในแคนาดาผู้อยู่อาศัยถาวร
  2. ผู้ถือกรีนการ์ดสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องมี eTA เมื่อเดินทางเข้าประเทศแคนาดาผ่านทางแผ่นดินหรือทะเล
  3. นักเรียนและลูกจ้างชั่วคราว (จากประเทศที่ต้องใช้ eTA): หากคุณได้รับวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2015 และต้องการจะเดินทางออกและกลับมาที่แคนาดาโดยเดินทางทางอากาศ
  4. ผู้ถือวีซ่าแคนาดา
  ผู้โดยสารที่ต้องใช้ eTA:
  1. ผู้ที่อยู่อาศัยในของประเทศที่อยู่ภายใต้โปรแกรมผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าแคนาดา
  2. ผู้ถือกรีนการ์ดสหรัฐอเมริกาและเดินทางเข้าแคนาดาทางอากาศ
  3. นักเรียนและลูกจ้างชั่วคราว (จากประเทศที่ต้องใช้ eTA): หากคุณได้รับวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2015 และต้องการจะเดินทางออกและกลับมาที่แคนาดาโดยเดินทางทางอากาศ

5. ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง (API)

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนต่าง ๆ จากผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮอลแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง (API) รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่บนหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนต่าง ๆ จากผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮอลแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง (API) รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่บนหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกายังควรระบุที่อยู่แรกที่เข้าพักในสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ต่าง ๆ ที่ระบุใน API จะถูกส่งไปยังสำนักงานการบริหารการเข้าและออกของที่สถานที่ปลายทางของคุณ API รวมถึงเนื้อหาของคอลัมน์บนหนังสือเดินทางที่เครื่องสามารถอ่านได้
 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิด และเพศ
 • ID หนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • สถานที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา)
 • ที่อยู่ที่เข้าพัก (เฉพาะผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา) ที่อยู่จะต้องมีบ้านเลขที่ / ชื่อโรงแรม ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อรัฐแบบย่อ และรหัสไปรษณีย์

6. นโยบาย NZeTA สำหรับผู้พำนักในประเทศ Visa Waiver

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ผู้โดยสารและผู้โดยสารต่อเครื่องที่เดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องมี NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) และจ่ายค่า IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) ก่อนจะเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์
 
 • ผู้พำนักในประเทศ Visa Waiver จะต้องใช้ NZeTA ในการเดินทางนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ระบบยื่นขอ NZeTA จะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019

 • ผู้โดยสารจะต้องยื่นขอ NZeTA ของตนเองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงในการอนุมัติ NZeTA ผู้โดยสารที่ไม่มี NZeTA เมื่อถึงเวลาเช็คอินเที่ยวบิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

 • คุณไม่จำเป็นต้องมี NZeTA เพื่อเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ในกรณีที่คุณ:
  1. ถือครอง Visa ของประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้ว
  2. เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ที่กำลังเดินทางด้วย:
   a. หนังสือเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์ หรือ
   b. หนังสือเดินทางของประเทศอื่นที่มีการรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม — ยกตัวอย่างเช่น มีการระบุว่าคุณเป็นผู้พำนักถาวรหรือพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์
  3. เป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลียที่กำลังเดินทางด้วยหนังสือเดินทางของประเทศออสเตรเลีย
 
ค่าใช้จ่ายของ NZeTA:
 • NZD$9 สำหรับส่งคำร้องโดยใช้ Immigration NZ mobile app
 • NZD$12 สำหรับยื่นขอแบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บไซต์ NZ Immigration
 • ราคา IVL ตก NZD$35 ต่อผู้โดยสารที่เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์หนึ่งคน และจะถูกคิดพร้อมกับการชำระค่า NZeTA
 • NZeTA และ IVL สามารถใช้ในการเดินทางได้หลายเที่ยวจนครบ 2 ปี
 
โปรดอ่านรายละเอียดทั้งหมดภายในลิ้งค์:
 
 
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ด่านตรวจคนเข้าเมือง >