3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ประกาศสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ประกาศสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หากคุณได้รับอีเมลหัวข้อ "ประกาศเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ China Airlines" หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแล้ว หากไม่แสดงบัตรที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือหากการยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไม่สมบูรณ์ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรกอย่างน้อย 72 ชม. ในเวลาทำการของสำนักงานสาขา คุณจะถูกปฏิเสธในการขึ้นเครื่องบิน หรือคุณอาจต้องซื้อตั๋วอีกใบสำหรับแผนการเดินทาง

A. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตมีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้โดยสารที่ชำระเงินสำหรับการเดินทางให้ตนเองและผู้ติดตามที่ร่วมเดินทาง (ผู้โดยสารที่อยู่ในการจองเดียวกัน) ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของตนเองจะสามารถยืนยันความถูกต้องได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินโดยการแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินที่สอดคล้องกัน China Airlines ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โดยสารในการเซ็นต์แบบฟอร์มการยินยอมเมื่อเช็คอิน (หากชื่อบนบัตรเครดิตแตกต่างจากชื่อในบันทึกการจอง บัตรเครดิตควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อ 2)

 2. หากผู้ถือบัตรเครดิตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เดินทาง เขาหรือเธอจะต้องดำเนินการยืนยันความถูกต้องรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:

  (1) ไปที่สำนักงาน China Airlines ในเมืองในระหว่างเวลาทำการอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า (โปรดดูที่ B เอกสารที่จำเป็น) รวมถึงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินด้วย ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงนามใน “แบบฟอร์มการยินยอม” ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ China Airlines

  (2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องที่สนามบินในระหว่างช่วงเวลาการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินเริ่มต้นของแผนการเดินทาง จะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า (โปรดดูที่ B เอกสารที่จำเป็น) รวมถึงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินด้วย ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงนามใน “แบบฟอร์มการยินยอม” ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สนามบินของ China Airlines (ด้วยเวลาที่มีจำกัดในการเช็คอินที่สนามบินและการเช็คอินอาจกระทำโดยมีสายการบินภายใต้สัญญาเป็นผู้จัดการซึ่งอาจไม่คุ้นเคยต่อวิธีปฏิบัติดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณติดต่อ China Airlines ล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ช่วยเหลือคุณที่สนามบิน)

B. เอกสารที่จำเป็น

คุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิต:

 1. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินที่สอดคล้องกัน
 2. เอกสารประจำตัวที่มีรูปที่เหมาะสม ซึ่งมีชื่อเดียวกับบัตรเครดิตเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง
 3. แบบฟอร์มการยินยอม” พร้อมข้อมูลธุรกรรมที่ส่งไปยังผู้โดยสารหลังจากอีเมลยืนยัน
 4. ต้องเตรียมรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี (มีหมายเลขบัญชีซึ่งแสดงบนบัตร) หรือสมุดบัญชี/พาสปอร์ต หากเป็นบัตรเครดิต/เดบิตไม่ระบุชื่อซึ่งออกโดยไต้หวัน

C. สำหรับธุรกรรมที่น้อยกว่า US$5,000 ผู้ถือบัตรเครดิตจะสามารถทำการยืนยันความถูกต้องได้ผ่านแฟ็กซ์หรืออีเมล (ยกเว้น/จากฟิลิปปินส์) ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องติดต่อสำนักงาน China Airlines ในเมืองทางโทรศัพท์ในระหว่างเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางไปกับเที่ยวบินแรกเพื่อรับหมายเลขแฟ็กซ์ที่ถูกต้อง
 2. เอกสารที่จำเป็น พร้อมสำเนาสองด้านของบัตรเครดิตและ “แบบฟอร์มการยินยอม” ที่ลงนามแล้ว จะต้องแฟ็กซ์/อีเมลไปยังหมายเลขแฟ็กซ์หรือที่อยู่อีเมลที่กำหนด หากบัตรที่ใช้ชำระเงินเป็นบัตรเครดิต/เดบิตไม่ระบุชื่อซึ่งออกโดยไต้หวัน คุณต้องเตรียมรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี (มีหมายเลขบัญชีซึ่งแสดงบนบัตร) หรือสมุดบัญชี/พาสปอร์ตเพิ่มเติม
 3. ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเราได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
 4. ในการยืนยันความสมบูรณ์ของการตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ถือบัตรเครดิตจะได้รับอีเมลหรือข้อความตัวอักษรเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง