3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การประชุมผู้ถือหุ้น

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

葡京影视การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform () ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

葡京影视ระยะเวลาการปิดการโอน: 27 เมษายน 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562

วันที่ประชุม: วันที่ 25 มิถุนายน 2562

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2562การแจ้งการประชุม
2562การแจ้งการประชุม
2562วาระการประชุม
2562รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform ) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

葡京影视ระยะเวลาการปิดการโอน: 29 เมษายน 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561

วันที่ประชุม: วันที่ 27 มิถุนายน 2561

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2561การแจ้งการประชุม
2561การแจ้งการประชุม
2561วาระการประชุม
2561รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform ) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ

ระยะเวลาการปิดการโอน: 24 เมษายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560

葡京影视วันที่ประชุม: วันที่ 22 มิถุนายน 2560

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2560การแจ้งการประชุม
2560การแจ้งการประชุม
2560วาระการประชุม
2560รายงานการประชุม

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559

葡京影视การประชุมผู้ถือหุ้นนี้อนุญาตให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โปรดล็อกอินเข้าสู่ Shareholder Meeting Electronic Voting Platform ) ของ Taiwan Depository & Clearing Corporation และดำเนินการตามคำแนะนำ 

ระยะเวลาการปิดการโอน: 26 เมษายน 2559 ถึง 24 มิถุนายน 2559

葡京影视วันที่ประชุม: วันที่ 24 มิถุนายน 2559

การแจ้งและข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
ปีชื่อเรื่องไฟล์
2559การแจ้งการประชุม
2559การแจ้งการประชุม
2559วาระการประชุม
2559รายงานการประชุม