3 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Tải về mẫu đơn

Tải về mẫu đơn

Mẫu xin cấp hóa đơn là các tập tin PDF. Kiểm tra xem máy tính của bạn có cài đặt phần mềm Adobe Reader không. Nếu chưa cài đặt, tải phần mềm miễn phí từ .

Tên tập tin

Tải về

Chứng nhận y tế cho phép bay trên không (Tiếng Anh)
Chứng nhận y tế cho phép bay trên không (Tiếng Trung)
Mẫu đơn xin cấp chứng nhận lên máy bay dành cho hành khách (Trước khi tải về mẫu đơn này, vui lòng đọc thông báo này)
Bằng chứng (hủy chuyến bay) bay trễ dành cho công ty
Thỏa thuận thanh toán
Thư ủy quyền cho thủ tục hải quan về hành lý
Đồng ý và miễn trách nhiệm khi chuyên chở trẻ em không có người đi kèm
Bằng chứng (hủy chuyến bay) bay trễ dành cho cá nhân
Home > Chuyến bay > Trên máy bay >